Świetlica

UWAGA!!!

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy prosimy składać do 1 września 2021 roku. 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Świetlica szkolna jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów
 kl. I-III, oraz uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły.

2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w stałych godzinach od 6.00 do 17.00.

3. Zapisy do świetlicy prowadzone są do dnia 1 września 2021 roku.

4. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy w godzinach jej  działalności.

5. Każde samodzielne wyjście dziecka z świetlicy do domu musi  być   potwierdzone pisemnie przez rodziców lub opiekunów z ściśle określoną datą i godziną wyjścia. Jeżeli dziecko odbierane jest przez inną osobę niż określona w karcie zgłoszenia, osoba ta powinna posiadać  imienne upoważnienie od rodziców lub opiekunów dziecka.

6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest każdorazowo powiadomić o tym wychowawcę świetlicy, który odnotowuje w dzienniku wyjście dziecka z placówki.

7. Dzieci dojeżdżające do/ze szkoły znajdują się pod opieką osoby upoważnione wyznaczonych przez gminę kursów autobusu szkolnego.

8. Dzieci klas I-III są odbierane i odprowadzane do wskazanego przez rodziców autobusu szkolnego pod opieką osoby upoważnionej i wyznaczonej przez dyrektora szkoły.

9. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz innych salach dydaktycznych.

10. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.

11. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły i odbierani  opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. W drodze do i z szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

12. Uczniowie klas I -III do budynku szkoły wchodzą i opuszczają go samodzielnie.

13. Po przyjściu do szkoły, uczniowie klas I są odbierani od rodziców przez wyznaczonych nauczycieli.

14. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk po przyjściu do szkoły (należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

16. Środki do dezynfekcji rąk powinny być dostępne w świetlicy dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

17. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

18. Uczeń w drodze do/z szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.

19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien poinformować pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora szkoły w celu odizolowania dziecka i powiadomienia rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

20. W razie konieczności kontakt pielęgniarki/sekretariatu szkoły odbywa się telefonicznie, na numer wskazany przez rodzica w dokumentacji szkolnej dziecka.

21. Uczeń u którego ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba poddana kwarantannie również podlegają kwarantannie. Dlatego tez dzieci, których rodzice są na kwarantannie nie mogą przychodzić do szkoły.

22. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali , których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

23. Uczniowie powinni posiadać własne przybory szkolne i tylko z nich korzystać.

24. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, paluszków itp.).

RAMOWY PLAN DNIA ŚWIETLICY
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

6:00 – 8:00

Przychodzenie dzieci do świetlicy szkolnej.

8:00 – 8:45

Gry i zabawy według indywidualnych zainteresowań.

8:45 – 9:35

Zajęcia relaksacyjne – relaks przy muzyce, oglądanie filmów animowanych.

Rozmowy tematyczne.

9:35 – 10:30

Zabawy integracyjne.

10:30 – 11:25

Gry planszowe i zabawy stolikowe.

11:25 – 12:25

Gry i zabawy według indywidualnych zainteresowań.

12:25 – 13:30

Gry i zabawy według indywidualnych zainteresowań.

13:30 – 14 25*

Czytanie na dywanie.

14:25 – 15:15*

Odrabianie zadań domowych.

15:15 – 16:05*

Zajęcia plastyczno – techniczne.

16:05 – 17:00*

Gry i zabawy umysłowe – rozwiazywanie zagadek, rebusów.

Zabawy ruchowe.

  • Zajęcia na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Załączniki
Powiązane relacje