Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

  1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
   • - mnoży się przez 0,35;
 2. wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
   • - mnoży się przez 0,3;

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Terminy postępowania rekrutacyjnego  na rok szk. 2020/2021 (tzw. pierwszy nabór)

od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Złożenie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

13 lipca 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.

od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

21 lipca 2020 r. – do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego  na rok szk. 2020/2021 (tzw. drugi nabór)

od 22 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 sierpnia 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 22 lipca 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy.

od 17 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy w przypadku kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

24 sierpnia 2020 r. – do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Załączniki