Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest suma punktów uzyskana za:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 1. Wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
 2. Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się maksymalnie 18 punktów.

Kryteria - egzamin ósmoklasisty

wyniki z egzaminu ósmoklasisty w %

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

(max) 100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

(max) 100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

(max) 100%

x 0,30 = 30 pkt

max

100 pkt

Kryteria - świadectwo

punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

ocena z języka polskiego

(max) 18 pkt

ocena z matematyki

(max) 18 pkt

ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową

(max) 18 pkt

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową

(max) 18 pkt

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych

(max) 18 pkt

max

100 pkt

Razem

200 pkt

Załączniki