Rekrutacja - rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach na rok szkolny 2021/2022 - deklaracja woli

Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Edukacji: ,,Podstawowym sposobem potwierdzenia woli przez rodziców jest zalogowanie się na konto i kliknięcie akcji „potwierdź”. Rodzice po kliknięciu akcji w systemie nie muszą składać wersji papierowych.”  W formie papierowej „potwierdzenie woli”  wypełnienia się tylko w szczególnych przypadkach (problemy techniczne). Deklaracji woli nie muszą wypełniać rodzice dzieci z obwodu naszej szkoły.

Lista osób przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach na rok szkolny 2021/2022 umieszczona w załączniku na dole strony!!!!

Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do klas I pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice (rok szkolny 2021/2022)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice w roku szkolnym 2021/2022:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  szkół podstawowych

1.

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie i składanie w szkole pierwszego wyboru podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

6.04.2021 – 14.04.2021

01.07.2021 – 09.07.2021

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

15.04.2021 – 29.04.2021

12.07.2021 – 22.07.2021

3.

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.04.2021

23.07.2021

4.

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły, w której zostało zakwalifikowane

04.05.2021 – 07.05.2021

25.07.2021 – 28.07.2021

5.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10.05.2021

29.07.2021

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.05.2021 – 18.05.2021

29.07.2021 – 06.08.2021

7.

Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

10.

Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych

do 15.05.2021

-

11.

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

01.07.2021

31.08.2021

 UWAGA:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach 25.03.2021 – 31.03.2021r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 lutego 2019r.

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

SPOSÓB POTWIERDZENIA

Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice*

100 pkt

Oświadczenie sporządzone według wzoru.

Przynajmniej jeden z rodziców kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice

80 pkt

Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice   

Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku, w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, do której zgłaszane jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja. 

60 pkt

Brak wymaganych dokumentów, spełnianie przez dziecko kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej do której odbywa się rekrutacja.

Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

20 pkt

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1397) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

Załączniki