Stypendia

Regulamin przyznawania uczniom stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach

Podstawa prawna:

Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

 1. Osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 2. Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 3. Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 4. Tryb składania i rozpatrywania wniosków;
 5. Terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 2
Zasady ogólne przyznawania stypendium

§ 2.

Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

 1. stypendium za wyniki w nauce;
 2. stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 3.

Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

§ 4.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się po ukończeniu drugiego semestru nauki.

Rozdział 3
Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

§ 5.

O przyznanie stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej
niż po ukończeniu drugiego semestru  nauki.

§ 6.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.

Rozdział 4
Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

§ 7.

Stypendium za wyniki w nauce udziela się uczniom klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. uzyskali średnią ocen co najmniej 5,4 z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 2. otrzymali wzorową ocenę z zachowania;
 3. w danym roku szkolnym otrzymali oceny co najmniej dobre z każdego przedmiotu;
 4. są laureatami, bądź finalistami, lub uzyskali wyróżnienie w konkursach, zawodach
  lub naolimpiadach, na szczeblu:
  a)   ogólnopolskim,
  b)   wojewódzkim,
  c)    powiatowym,

§ 8.

Stypendium za wyniki w nauce udziela się uczniom klas 7-8 szkoły podstawowej, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2 z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
 2. otrzymali wzorową ocenę z zachowania;
 3. w danym roku szkolnym otrzymali oceny co najmniej dobre z każdego przedmiotu;
 4. są laureatami, bądź finalistami, lub uzyskali wyróżnienie w konkursach, zawodach
  lub naolimpiadach, na szczeblu:
  a)   ogólnopolskim,
  b)   wojewódzkim,
  c)    powiatowym,

Rozdział 5
Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

§ 9.

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:
1)     powiatowym;
2)     wojewódzkim
3)     ogólnopolskim

oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania za okres, w którym przyznaje
się to stypendium.

§ 10.

Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

§ 11.

W przypadku osiągnięć indywidualnych oraz zespołowych stypendium jest przyznawane indywidualnie bądź członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca na szczeblu:

1)     powiatowym;

2)     wojewódzkim;

3)     ogólnopolskim.

Rozdział 6
Tryb składania, rozpatrywania wniosków i sposób przyznawania stypendium

§ 12.

Stypendia przyznaje Dyrektor na wniosek Komisji Stypendialnej w ramach środków przyznanych
przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

§ 13.

Komisję Stypendialną powołuje Dyrektor w składzie:  Opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

§ 14.

Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:

 1. Opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
 2. Przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce,
 3. Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,
 4. Zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii stypendium,
 5. Rozpatrywanie osiągnięć w nauce a przedstawionych we wniosku celem wyboru uczniów
  o najwyższych osiągnięciach,
 6. Przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły,
 7. Odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z których sporządza się protokół.

§ 15.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa uczeń
lub rodzic/opiekun prawny do sekretariatu, w terminie 7 dni po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji.

§ 16.

Przyznanie uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 17. 

Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.

Rozdział 7
Terminy i formy wypłaty stypendium

§ 18.

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w danym roku szkolnym.

§ 19.

Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole uczniom lub rodzicom/opiekunom prawnym.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 20.

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły,
w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący
w wysokości zgodnej z rozporządzeniem.

§ 21.

Ilość i wysokość nagród uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych
na ten cel przez organ prowadzący szkołę.

§ 22.

W przypadku, gdy kwota przeznaczonych środków nie jest wystarczająca dla przyznania stypendium wszystkim uczniom spełniających warunki niezbędne do przyznania stypendium, Dyrektor szkoły wprowadza dodatkowe kryteria pozwalające na rozdział środków.

§ 23.

Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.

§ 24.

Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

§ 25.

Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 26.

Regulamin wchodzi w życie 01.09.2021 r.

Regulamin uchwalony został przez radę pedagogiczną dnia 26.08.2021r.

Załączniki