Stypendia

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i sporcie w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach

Podstawa prawna: Art. 90 g  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2018 r.poz.1457,1560,1669 i 2245)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

a) sposób ustalania wysokości stypendium o charakterze motywacyjnym,

b) formy stypendium motywacyjnego,

c) tryb i sposób przyznawania stypendium za wyniki w nauce,

d) tryb wypłacania stypendium.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach może udzielać świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, którym jest stypendium za wyniki w nauce.

3. Stypendium to jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie ich do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań .

4. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje komisja stypendialna, w skład której wchodzi dyrektor lub wicedyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków finansowych przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły w danym roku kalendarzowym.

5. Komisja stypendialna może dokonać podziału środków finansowych w następujący sposób:

- kwotę przyznanych środków dzieli się na dwie części, z których:

- pierwsza wypłacana jest w postaci stypendium za wyniki w nauce po pierwszym semestrze roku szkolnego,

- druga wypłacana jest po drugim semestrze roku szkolnego.

6. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego semestru nauki.

ROZDZIAŁ II

Sposób ustalania wysokości i forma stypendium szkolnego

1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależnia się od wysokości przyznanych w budżecie środków finansowych.

3. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

4. Średnią ocen ustala szkolna komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach przyjmuje następujące kryteria przyznawania stypendium:

- stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który:

a) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00 z obowiązkowych przedmiotów nauczania,

b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,

c) pierwszeństwo ma uczeń, który poza wyżej wymienionymi kryteriami:

- jest laureatem bądź finalistą konkursów ,zawodów lub olimpiad, na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym,

 - godnie reprezentował szkołę w środowisku biorąc udział w akademiach okolicznościowych i innych imprezach,

- prezentował swoje osiągnięcia na terenie szkoły i był zaangażowany w działalność pozalekcyjną.

6. Stypendium za wyniki w nauce jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.

7. Jego wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w Art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) o świadczeniach rodzinnych.

8. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe może być przyznane raz w semestrze po złożeniu wniosku w terminie do:

a) 10 lutego

b) 10 lipca

9. W przypadku, gdy liczba uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen.

10. W przypadku, gdy liczba uczniów, którzy uzyskali jednakową najwyższą średnią ocen, przewyższa liczbę stypendiów określonych planem finansowym stypendium otrzymują uczniowie klas programowo najwyższych.

11. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły. Wychowawca zobowiązany jest do uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów na ujawnienie w/w informacji.

ROZDZIAŁ III

Tryb i sposób przyznawania stypendium

1. Ciałem o charakterze opiniodawczo - doradczym jest Szkolna Komisja Stypendialna powoływana przez Dyrektora w składzie wybranym podczas posiedzenia rady pedagogicznej w składzie:

- opiekun Samorządu Uczniowskiego,

- nauczyciele klas IV- VIII,

Spośród nich Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy:

- opracowanie i modyfikowanie wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego,

- przyjmowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce,

- sprawdzenie wniosków pod względem formalnym,

- zaopiniowanie w/w wniosków i wstępne zakwalifikowanie uczniów do danej kategorii stypendium,

- rozpatrywanie osiągnięć w nauce a przedstawionych we wniosku celem wyboru uczniów o najwyższych osiągnięciach,

- przekazanie zaopiniowanych wniosków Dyrektorowi szkoły,

- odbywanie posiedzeń w terminach uzgodnionych z dyrektorem, z których sporządza się protokół.

3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce składa do Szkolnej Komisji Stypendialnej wychowawca klasy a za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego w terminie 7 dni po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji.

4. Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium, jeśli:

a) wnioskodawca nie dopełni wymogów formalnych obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium dotyczących nieprzestrzegania terminów do złożenia wniosku,

b) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium w określonej kategorii.

5. Decyzje Dyrektora szkoły w sprawach stypendiów są ostateczne.

6. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w regulaminie jest realizowane przez wypłatę należności w formie gotówki przez sekretariat szkoły w okresie do tego uprawniającym. Stypendium odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

7. Dyrektor szkoły gromadzi dokumentację związaną z przyznawaniem stypendiów o charakterze motywacyjnym.

ROZDZIAŁ IV

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09 .2018 r.

2. Zmiany w niniejszym regulaminie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

3. Regulamin został zamieszczony do ogólnej wiadomości na szkolnej tablicy informacyjnej.

Zatwierdzono po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w dn. 28 sierpnia 2018r

Załączniki