DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietna 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach:

http://sp2siechnice.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.

Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które są dostępne cyfrowo w całości , bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępnościcyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono: 16.02.2021 r.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Sylwia Besz

e-miał: [email protected]

telefon: 071-390-20-36

tą samą drogą można składać wnioski

PROCEDURA WNIOSKOWO- SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu  dostępu na przykład przez odczytanie cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie , nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia z wystąpieniem żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe , podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności do alternatywnego sposobu do informacji, , wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej , lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

 • Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Ks. Anny z Przemyślidów , prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych . Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Nie posiadamy podjazdów wewnętrznych
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
 • W budynku na każdym piętrze znajduje się korytarz
 • Budynek posiada windę
 • Wbudynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych ( toalety)
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • Do szkoły można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem