Informacje dla rodziców, dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Poniżej harmonogram :

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

do 17.04.2020

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

20.04.2020

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

Od 20.04.2020 do  24.04.2020

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28.04.2020

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 28.04.2020  do 07.05.2020

Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Przesłanie przez dyrektora do JST listy dzieci nieprzyjętych.

do 29.05.2020

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

03.08.2020

WAZNE !!!

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  zgodnie z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

Złożenie przez rodzica potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane –

  • dla rodziców, którzy złożyli wniosek w formie elektronicznej nie będzie konieczności potwierdzania woli zapisu dziecka osobiście! Udostępniona zostanie możliwość złożenia potwierdzania poprzez system elektroniczny. Wiązać się  to będzie z zalogowaniem rodzica do systemu oraz potwierdzeniem swojego wyboru.  (Instrukcja na stronie https://nabor.pcss.pl/siechnice w zakładce „dokumenty”)

  • dla rodziców, którzy wypełnili wniosek w placówce bez pomocy systemu, potwierdzenie woli zapisu dziecka odbywa sięw formie elektronicznej - przesłanie skanu lub zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zgodnie  oraz wyniki postępowania rekrutacyjnego, w tym listy dzieci przyjętych, nieprzyjętych z §11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 i 530) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej placówki.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na skrzynkę mailową wybranej placówki. Placówka potwierdza przyjęcie dokumentu również drogą email’ową.

Przygotowywanie i wydanie przez komisję uzasadnienia odmowy przyjęcia – zostanie ona wysłana do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres email podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia – w formie elektronicznej -  przesłanie skanu lub zdjęcia odwołania na skrzynkę mailową wybranej placówki.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia -
zostanie ono wysłane do rodzica w formie skanu poprzez pocztę elektroniczną na adres podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania dokumentu droga email’ową.

BARDZO WAŻNE !!!

Po odwieszeniu zajęć Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki w terminie wyznaczonym przez placówkę.

W przypadku:

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.