ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w SIECHNICACH z dnia 18.05.2020 r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się do stosowania procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach   stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
                                                                                        Cezar Szeligiewicz
..........................................................................

(podpis dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej*)

Załączniki