Zarządzenie 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie uruchomienia od dnia 25 maja 2020r. zajęć opiekuńczych w oddziale przedszkolnym, w klasach I-III, pracy biblioteki, świetlicy oraz konsultacji dla uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 871) oraz rozporządzenia MEN z dnia14 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz.U.2020, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przywraca się w okresie 25.05.2020 – 07.06.2020r. możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych z ewentualnymi elementami dydaktycznymi w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.

§ 2.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III.

§ 3.

Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

§ 4.

Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

§ 5.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

§ 6.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. pozostali uczniowie, realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy czym liczba godzin konsultacji prowadzonych przez nauczycieli ulega zmniejszeniu odpowiednio o godziny konsultacji udzielanych w szkole.

§7.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo--wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych w godzinach od 7.30 do 16.

§ 8.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w szkole, z tym że    w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania, bądź nie pracują   w pełnym wymiarze na platformie np. Office365 Teams.

§ 9.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach.

§ 10.

Zajęcia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 11.

 Nauczycielowi, któremu zleca się prowadzenie zajęć dydaktycznych , w klasach I-III dla uczniów, na nowo określa się organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań   z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, lub innego sposobu realizacji tych zadań, mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie szkoły nauczyciel prowadzi w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 12.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły oraz związane z tym nieuczęszczanie ucznia do oddziału szkoły podstawowej w zakresie klas I-III, jest równoznaczne z dalszym zamknięciem szkoły w rozumieniu odpowiednio art. 4 lub art. 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 13.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. w szkole nadal obowiązuje ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, jeżeli jest to niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania szkoły oraz realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 14.

W stosunku do pracowników wykonujących swoje zadania na terenie szkoły stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej w zakresie klas I-III - także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
Cezar Szeligiewicz