WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr6/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach z dnia 24.08.2021

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIECHNICACH
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MEiN, MZ i GIS

 

INFORMACJE WSTĘPNE

1.Od dnia 01 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach wprowadza się procedury bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS z dnia 02.08.2021 r.

2.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3.Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

4.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

5. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.

6.Rodzice dzieci  są wpuszczani do budynku szkoły do przestrzeni wspólnej (wyznaczonej taśmą przy portierni ), zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

7.Uczniowie przebierają się w szatni samodzielnie, a w razie konieczności zobowiązaną osobą do udzielenia pomocy jest nauczyciel dyżurujący.

8. Po wejściu do budynku szkoły dzieci będą dezynfekować ręce przy pojemnikach znajdujących się na wejściu każdego z korytarzy szkolnych. Temperatura będzie mierzona na pierwszej godzinie lekcyjnej. Rodzice dzieci, które przebywają w świetlicy szkolnej oraz rodzice uczniów klas 1 będą mogli wejść na teren szkoły w celu odebrania dziecka bezpośrednio z sali, po uprzednim założeniu maseczki ochronnej i zdezynfekowaniu rąk. Sale świetlicowe będą oznakowane w ten sposób, że na drzwiach będą zawieszone tabliczki z nazwą klasy, z której jest dane dziecko ( np. 2a/2b). Plan świetlicy jest umieszczony na tablicy znajdującej się w przedsionku przy wejściu głównym szkoły. Dzieci, które skończyły zajęcia w klasach 1, a nie chodzą na świetlicę, są odbierane przez rodziców. Dzieci z klas 2 i 3, a które nie uczęszczają na zajęcia świetlicowe, samodzielnie schodzą do szatni szkolnej.

9. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ( jeśli szkoła takie posiada). Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

13. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

14. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

16.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy ustala się w godz. od 6.00-17.00.

17.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. i stosować środki ochrony osobistej, tj: maseczka, przy poruszaniu się po szkolnych korytarzach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, pomieszczeniach administracyjnych i obsługi. Podczas zajęć z uczniami w salach lekcyjnych nie trzeba używać środków ochrony twarzy, zachowując przy tym pozostałe zasady bezpieczeństwa określone w niniejszej procedurze.

18. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej w miarę możliwości powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

19.Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

20.Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

21.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

22.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKACJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.

2.Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

4. Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.

6.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

7.Wszystkich pracowników szkoły zaopatruje się w razie konieczności w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

8.W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

9. Prowadzi się bieżącą dezynfekcję toalet.

GASTRONOMIA

1.W szkole jest możliwość korzystania z obiadów cateringowych z firmą, która dostarcza obiady. Zamówienie posiłków leży w gestii rodziców.

2.Dopuszczone w szkole zostają obiady zapakowane próżniowo wraz z kompletem sztućców jednorazowych.

3.Rodzice mogą przygotować posiłek dla swojego dziecka. Posiłki zapakowane są w specjalne pojemniki, odpowiednio zabezpieczone, które po spożyciu zabierane są do domu i tam odpowiednio dezynfekowane i przygotowywane do użycia w następnym dniu.

4. Stoliki i krzesełka po posiłkach są każdorazowo dezynfekowane przez pracowników szkoły.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS – CoV – 2

1.Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.

2.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.

3.W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

4.Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

5.Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

6.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

7.W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

8.Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

9.Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

10.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.

INFORMACJE KOŃCOWE

  1. W pomieszczeniach szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

  2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.

  3. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność.

Siechnice, 24 sierpnia 2021 r.