Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach (AKTUALIZACJA 27.03.2020 r.)

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że wypełnianie wniosków rekrutacyjnych  w systemie Nabór zakończyło się z dniem 19 marca 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wydłużony został termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówki prowadzą dyżury na przyjmowanie dokumentów. Godziny dyżurów znajdują się na stronach poszczególnych placówek.

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

  • w formie elektronicznej -  przesłanie skanu, zdjęć dokumentów na skrzynkę mailową wybranej placówki (dostępne poniżej), 

lub

  • w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się) i wrzucenie do skrzynki podawczej w wybranej placówce. Rodzic otrzyma informację mailową o przyjęciu dokumentów.

UWAGA!

Komisja rekrutacyjna będzie weryfikować wnioski na podstawie przesłanych  skanów, zdjęć

lub

oryginałów złożonych w skrzynce podawczej placówki, jeśli takie zostały dostarczone do placówki.

W przypadku przesłania dokumentacji w formie elektronicznej rodzic jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów do placówki po odwieszeniu zajęć. Termin zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy.

WAŻNE !

W przypadku:

  • niezgodności przesłanych skanów, zdjęć dokumentów z oryginałami,
  • niedostarczenia oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie,

dziecko zostanie skreślone z listy dzieci przyjętych.